به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر جهانگیر خزایی مدیر دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه از تهیه طرح جدید جامع پردیس طاق بستان و پردیس کشاورزی دانشگاه رازی خبر داد. وی افزود: دانشگاه رازی از قبل دارای طرح جامع محوطه سازی و مکان یابی واحدهای آموزش عالی و خدماتی و اداری بوده است. ولی با توسعه دانشگاه و تغییراتی که در سیاست های آموزش عالی پدید آمده طرح مذکور پاسخگوی تحولات دانشگاه نمی توانست باشد. لذا بر اساس تصمیم هیئت رییسه دانشگاه مقرر شد بر اساس تمامی شاخص های مؤثردر ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه طرح جامعه جدید توسط دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و با همکاری تعدادی از اعضای هیئت علمی آشنا به مسائل دانشگاه و با مشورت مستمر با هیئت رییسه و هیئت های علمی گروه های مختلف و نظرسنجی از دانشجویان تهیه گردد. مدیر دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه به اصول حاکم بر تهیه طرح جامع پردیس دانشگاه رازی اشاره کرد که شامل: توسعه تدریجی دانشگاه متناسب با سیاست های دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توجه به ابعاد جهانی توسعه دانشگاه های بزرگ و پیوندهایی که این مراکز با خارج از کشور بویژه در زمینه تبادل استاد و دانشجو باید داشته باشد، هدف گذاری توسعه کالبدی بر پایه شاخص های دانشگاه سبز و پایدار از دیدگاه شاخص های پایداری محیط و پایداری مناسبات فرهنگی و آموزش عالی و ارتقاء همه جانبه هویت دانشگاه رازی، تأمین فضای مطلوب بیرونی خارج از بناهای آموزشی برای تکمیل فعالیت های آموزشی، پرورشی، رفاهی و خدماتی، تأمین سطوح و سرانه های متعادل فضاهای آموزشی و خدماتی عمومی، پیش بینی توسعه آینده و تدارک فضاهای مورد نیاز گسترش ۲۰ ساله فعالیت های آموزشی و نیمه آموزشی، ایجاد الگوی برتر مرکز آموزش عالی به گونه ای که بتوان با سایر مراکز آموزش عالی تراز اول کشور رقابت کرد از جمله طرح های جامع پردیس دانشگاه رازی می باشد. دکتر خزایی خاطر نشان کرد: مطالعات طرح جامع پردیس دانشگاه رازی آغاز شده و در مراحل تدوین ایده ها و جمع بندی نظرات و هدف گذاری می باشد و کلیاتی از سایت پردیس نیز تهیه شده که در جمع هیئت رییسه دانشگاه مطرح شده است. دکتر خزایی به طرح جامع پردیس کشاورزی رازی اشاره کرد و گفت: پردیس کشاورزی رازی خارج از محوطه دانشگاه و در شرق شهر کرمانشاه در بخشی از اراضی موسوم به ۵۰۰ هکتاری قرار دارد. البته این باغ از بین رفته و بخش هایی از زمین نیز به استفاده های مسکونی و فرهنگی و مذهبی (مصلی) و استقرار دانشگاه صنعتی اختصاص یافته است. بیشتر زمین باقیمانده کشاورزی است و درسطحی بالغ بر ۳۰۰ هکتاردر اختیار فعالیت های آموزش پردیس قرار دارد. دکتر خزایی بیان داشت: پردیس کشاورزی نیز دارای طرح جامعی قدیمی است که با شرایط توسعه پردیس و گرایش های توسعه کیفی انطباق ندارد. به ویژه آنکه در 10 سال گذشته ساختمان اصلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز در جنوب غربی آن احداث و دایر شده و دانشگاه مذکور قصد توسعه و احداث سایر فضا های مورد نیاز خود را دارد. وی گفت: با توجه به این موارد و با هدف ارتقاء کیفی مجموعه پردیس طاق بستان ،پردیس کشاورزی و دانشگاه صنعتی، طرح توسط دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی و با همکاری هیئت های علمی متخصص در دست برنامه ریزی و طراحی می باشد. در این راستا مطالعات زیر در جریان می باشد: 1-    تهیه طرح بهسازی و ساماندهی محوطه موجود پردیس کشاورزی شامل اصلاح ورودی از بزرگ راه امام در غرب مجموعه و ایمن سازی آنها، بهسازی ترافیکی تمام شبکه های داخلی و اصلاح هندسی تقاطع ها، طراحی پارک مرکزی، اصلاح پیوند شبکه های ارتباطی به پیرامون. 2-    تهیه طرح جامع پردیس شامل پهنه بندی ها، پیش بینی مراکز آموزشی و رفاهی، خدماتی و اداری آینده، طراحی شبکه ارتباطات آینده و تخصیص سطوح و کاربری ها 3-    تهیه طرح راهبردی تمام پهنه باقیمانده در پیرامون پردیس با هدف کسب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تعین ارتباطات با تمام شبکه های پیرامونی شهری و استفاده های بهینه نظیر مجموعه های ورزشی، بازار، پارک شهری و... 4-    طرح ساماندهی و طراحی شبکه های معابر آن در هیئت رییسه دانشگاه مطرح و مورد تایید قرار گرفته است. برای تهیه طرح جامع هر دو پردیس اطلاعات سایت دانشگاه های مختلفی از جمله فردوسی مشهد، تهران، شیراز در ایران ....  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر جهانگیر خزایی مدیر دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه از تهیه طرح جدید جامع پردیس طاق بستان و پردیس کشاورزی دانشگاه رازی خبر داد.

وی افزود: دانشگاه رازی از قبل دارای طرح جامع محوطه سازی و مکان یابی واحدهای آموزش عالی و خدماتی و اداری بوده است. ولی با توسعه دانشگاه و تغییراتی که در سیاست های آموزش عالی پدید آمده طرح مذکور پاسخگوی تحولات دانشگاه نمی توانست باشد. لذا بر اساس تصمیم هیئت رییسه دانشگاه مقرر شد بر اساس تمامی شاخص های مؤثردر ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه طرح جامعه جدید توسط دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و با همکاری تعدادی از اعضای هیئت علمی آشنا به مسائل دانشگاه و با مشورت مستمر با هیئت رییسه و هیئت های علمی گروه های مختلف و نظرسنجی از دانشجویان تهیه گردد.

مدیر دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه به اصول حاکم بر تهیه طرح جامع پردیس دانشگاه رازی اشاره کرد که شامل: توسعه تدریجی دانشگاه متناسب با سیاست های دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توجه به ابعاد جهانی توسعه دانشگاه های بزرگ و پیوندهایی که این مراکز با خارج از کشور بویژه در زمینه تبادل استاد و دانشجو باید داشته باشد، هدف گذاری توسعه کالبدی بر پایه شاخص های دانشگاه سبز و پایدار از دیدگاه شاخص های پایداری محیط و پایداری مناسبات فرهنگی و آموزش عالی و ارتقاء همه جانبه هویت دانشگاه رازی، تأمین فضای مطلوب بیرونی خارج از بناهای آموزشی برای تکمیل فعالیت های آموزشی، پرورشی، رفاهی و خدماتی، تأمین سطوح و سرانه های متعادل فضاهای آموزشی و خدماتی عمومی، پیش بینی توسعه آینده و تدارک فضاهای مورد نیاز گسترش ۲۰ ساله فعالیت های آموزشی و نیمه آموزشی، ایجاد الگوی برتر مرکز آموزش عالی به گونه ای که بتوان با سایر مراکز آموزش عالی تراز اول کشور رقابت کرد از جمله طرح های جامع پردیس دانشگاه رازی می باشد.

دکتر خزایی خاطر نشان کرد: مطالعات طرح جامع پردیس دانشگاه رازی آغاز شده و در مراحل تدوین ایده ها و جمع بندی نظرات و هدف گذاری می باشد و کلیاتی از سایت پردیس نیز تهیه شده که در جمع هیئت رییسه دانشگاه مطرح شده است.

دکتر خزایی به طرح جامع پردیس کشاورزی رازی اشاره کرد و گفت: پردیس کشاورزی رازی خارج از محوطه دانشگاه و در شرق شهر کرمانشاه در بخشی از اراضی موسوم به ۵۰۰ هکتاری قرار دارد. البته این باغ از بین رفته و بخش هایی از زمین نیز به استفاده های مسکونی و فرهنگی و مذهبی (مصلی) و استقرار دانشگاه صنعتی اختصاص یافته است. بیشتر زمین باقیمانده کشاورزی است و درسطحی بالغ بر ۳۰۰ هکتاردر اختیار فعالیت های آموزش پردیس قرار دارد.

دکتر خزایی بیان داشت: پردیس کشاورزی نیز دارای طرح جامعی قدیمی است که با شرایط توسعه پردیس و گرایش های توسعه کیفی انطباق ندارد. به ویژه آنکه در 10 سال گذشته ساختمان اصلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز در جنوب غربی آن احداث و دایر شده و دانشگاه مذکور قصد توسعه و احداث سایر فضا های مورد نیاز خود را دارد.

وی گفت: با توجه به این موارد و با هدف ارتقاء کیفی مجموعه پردیس طاق بستان ،پردیس کشاورزی و دانشگاه صنعتی، طرح توسط دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی و با همکاری هیئت های علمی متخصص در دست برنامه ریزی و طراحی می باشد. در این راستا مطالعات زیر در جریان می باشد:

1-    تهیه طرح بهسازی و ساماندهی محوطه موجود پردیس کشاورزی شامل اصلاح ورودی از بزرگ راه امام در غرب مجموعه و ایمن سازی آنها، بهسازی ترافیکی تمام شبکه های داخلی و اصلاح هندسی تقاطع ها، طراحی پارک مرکزی، اصلاح پیوند شبکه های ارتباطی به پیرامون.

2-    تهیه طرح جامع پردیس شامل پهنه بندی ها، پیش بینی مراکز آموزشی و رفاهی، خدماتی و اداری آینده، طراحی شبکه ارتباطات آینده و تخصیص سطوح و کاربری ها

3-    تهیه طرح راهبردی تمام پهنه باقیمانده در پیرامون پردیس با هدف کسب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تعین ارتباطات با تمام شبکه های پیرامونی شهری و استفاده های بهینه نظیر مجموعه های ورزشی، بازار، پارک شهری و...

4-    طرح ساماندهی و طراحی شبکه های معابر آن در هیئت رییسه دانشگاه مطرح و مورد تایید قرار گرفته است. برای تهیه طرح جامع هر دو پردیس اطلاعات سایت دانشگاه های مختلفی از جمله فردوسی مشهد، تهران، شیراز در ایران ....