بنیاد نخبگان استان کرمانشاه در نظر دارد با همکاری استانداری، پارک علم و فناوری و دانشگاههای استان رویداد ملی جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش زاگرس را در تاریخ 1 الی2 شهریور ماه 1396 برگزار نماید. وبگاه جشنواره  http://kermanshah.bmn.ir
شهریور 96
1 الی 2

بنیاد نخبگان استان کرمانشاه در نظر دارد با همکاری استانداری، پارک علم و فناوری و دانشگاههای استان رویداد ملی جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش زاگرس را در تاریخ 1 الی2 شهریور ماه 1396 برگزار نماید.

وبگاه جشنواره http://kermanshah.bmn.ir