کارت ورود به جلسه دومین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18مرداد به آدرس: کرمانشاه، دانشگاه رازی، باغ ابریشم- دانشکده ادبیات- طبقه اول مرکز زبان از ساعت 9 الی12 توزیع خواهد شد. لازم به ذکر است همراه داشتن اصل فیش واریزی در زمان توزیع کارت الزامی است. گفتنی است دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی در روز پنجشنبه مورخ 96/5/19 در باغ ابریشم:دانشگاه رازی مجتمع کلاسی راس ساعت 16 برگزار می گردد.

 کارت ورود به جلسه دومین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18مرداد به آدرس: کرمانشاه، دانشگاه رازی، باغ ابریشم- دانشکده ادبیات- طبقه اول مرکز زبان از ساعت 9 الی12 توزیع خواهد شد. لازم به ذکر است همراه داشتن اصل فیش واریزی در زمان توزیع کارت الزامی است.
گفتنی است دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی در روز پنجشنبه مورخ 96/5/19 در باغ ابریشم:دانشگاه رازی مجتمع کلاسی راس ساعت 16 برگزار می گردد.