زمان: روز چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹ از ساعت ۸ - ۱۲ دانشگاه رازی، مجتمع کلاسی، مرکز زبان دانشگاه لازم به ذکر است آوردن اصل فیش واریزی الزامی است

زمان: روز چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹ از ساعت ۸ - ۱۲ دانشگاه رازی، مجتمع کلاسی، مرکز زبان دانشگاه

لازم به ذکر است آوردن اصل فیش واریزی الزامی است