بدین‌وسیله دانشگاه رازی موافقت خود را جهت برگزاری جشنواره ملی حرکت در تاریخ‌های 4تا7 دی 1396 اعلام می‌دارد .    

بدین‌وسیله دانشگاه رازی موافقت خود را جهت برگزاری جشنواره ملی حرکت در تاریخ‌های 4تا7 دی 1396 اعلام می‌دارد.