بدین وسیله به اطلاع می رساند نمایشگاهی تحت عنوان جنود شیطان در قالب نود تصویر و نوشته که به بررسی ماهیت گروهک های سلفی و تکفیری به همت قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و اداره کل امور دنشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی از تاریخ 20تا30آبان ماه در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد .

بدین وسیله به اطلاع می رساند نمایشگاهی تحت عنوان جنود شیطان در قالب نود تصویر و نوشته که به بررسی ماهیت گروهک های سلفی و تکفیری به همت قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و اداره کل امور دنشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی از تاریخ 20تا30آبان ماه در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد .