دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی ( RU-LPT ) در تاریخ 19/5/۹۶برگزار می گردد. مهلت ثبت نام آزمون از تاریخ 1/5/۹۶لغایت 11/5/۹۶تعیین شده است. دکتر سامان عبادی مسئول مرکز زبان و دبیر کمیته آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی می توانند، نمره این آزمون را جهت شرکت در آزمون جامع، برای دانشجویان دکتری و مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه نمایند. بنا بر این گزارش آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی ( RU-LPT ) در سه بخش (گرامر ۴۰ سوال، واژگان ۲۰ سوال، خواندن و درک مطلب ۴۰ سوال) برگزار و نمره قبولی برای دانشجویان ادبیات عرب و ادبیات فارسی ۴۰، دانشجویان رشته زبان انگلیسی ۷۰ و سایر رشته های دانشگاهی ۵۰ تعیین گردیده است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد جزییات ثبت نام در آزمون به اطلاعیه های مندرج در وب سایت مرکز  زبان دانشگاه به آدرس rlc.razi.ac.ir مراجعه فرمایند.

دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی (RU-LPT) در تاریخ 19/5/۹۶برگزار می گردد. مهلت ثبت نام آزمون از تاریخ 1/5/۹۶لغایت 11/5/۹۶تعیین شده است.

دکتر سامان عبادی مسئول مرکز زبان و دبیر کمیته آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی می توانند، نمره این آزمون را جهت شرکت در آزمون جامع، برای دانشجویان دکتری و مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه نمایند. بنا بر این گزارش آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی (RU-LPT) در سه بخش (گرامر ۴۰ سوال، واژگان ۲۰ سوال، خواندن و درک مطلب ۴۰ سوال) برگزار و نمره قبولی برای دانشجویان ادبیات عرب و ادبیات فارسی ۴۰، دانشجویان رشته زبان انگلیسی ۷۰ و سایر رشته های دانشگاهی ۵۰ تعیین گردیده است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد جزییات ثبت نام در آزمون به اطلاعیه های مندرج در وب سایت مرکز  زبان دانشگاه به آدرس rlc.razi.ac.ir مراجعه فرمایند.