انتصاب دکتر محسن سعیدی به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر محسن سعیدی ( عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی) را به مدت یکسال به عنوان مدیر امور دانشجویی منصوب کرد.