دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر سید محمدباقر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی را به عنوان   رییس کمیته اخلاق پژوهشی   منصوب کرد.        

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر سید محمدباقر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی را به عنوان رییس کمیته اخلاق پژوهشی منصوب کرد.