به آگاهی پذیرفته‌شدگان گرامی مقطع دکتری دانشگاه رازی می‌رساند ثبت نام ورودی‌های جدید، از روز یکشنبه 96.06.12 به‌صورت غیر حضوری و از طریق مراجعه به سامانۀ گلستان دانشگاه رازی به نشانی «http://golestan.razi.ac.ir» و پس از آن ارسال پُستی مدارک انجام خواهد شد. اطلاعیۀ ثبت نام، روز شنبه 96.06.11 از طریق پورتال دانشگاه و نیز صفحۀ تحصیلات تکمیلی به نشانی ذیل منتشر خواهد شد : http://graduated_office.razi.ac.ir/  

به آگاهی پذیرفته‌شدگان گرامی مقطع دکتری دانشگاه رازی می‌رساند ثبت نام ورودی‌های جدید، از روز یکشنبه 96.06.12 به‌صورت غیر حضوری و از طریق مراجعه به سامانۀ گلستان دانشگاه رازی به نشانی «http://golestan.razi.ac.ir» و پس از آن ارسال پُستی مدارک انجام خواهد شد. اطلاعیۀ ثبت نام، روز شنبه 96.06.11 از طریق پورتال دانشگاه و نیز صفحۀ تحصیلات تکمیلی به نشانی ذیل منتشر خواهد شد:

http://graduated_office.razi.ac.ir/