به اطلاع دانشگاهیان ارجمند می رساند مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه رازی ، روز شنبه مورخ   28 بهمن ماه1396 از ساعت 10 الی 12 درسالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم برگزار خواهد شد .

 

به اطلاع دانشگاهیان ارجمند می رساند مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه رازی ، روز شنبه مورخ  28 بهمن ماه1396 از ساعت 10 الی 12 درسالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم برگزار خواهد شد .