به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی میرساند در راستای ساماندهی فروش محصولات مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شامل شیر و تخم مرغ  از تاریخ 1396/06/11 هیچگونه عرضه ای در محل گاوداری و مرغداری وجود نخواهد داشت و درصورت تقاضا، در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته ضمن اطلاع قبلی و ثبت سفارش فقط از طریق امور عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انجام خواهد گرفت از اینرو خواهشمند است از مراجعه مستقیم خودداری نمایند.  
 
به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی میرساند در راستای ساماندهی فروش محصولات مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شامل شیر و تخم مرغ  از تاریخ 1396/06/11 هیچگونه عرضه ای در محل گاوداری و مرغداری وجود نخواهد داشت و درصورت تقاضا، در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته ضمن اطلاع قبلی و ثبت سفارش فقط از طریق امور عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انجام خواهد گرفت از اینرو خواهشمند است از مراجعه مستقیم خودداری نمایند.