به آگاهی اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارمندان محترم دانشگاه می رساند، معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه بر آن است تا به منظور سامان دهی فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به دانشگاهیان عزیز، شبکه های اجتماعی، کانال هاوگروههای فضای مجازی و ... مرتبط با دانشگاه را شناسنامه دار و قانون مند نماید. از این رو، مستدعیست همه عزیزانی که با نام دانشگاه رازی مشغول فعالیت هستند یا در حوزه دانشگاه رازی به تولید فکر، فرهنگ، محتوا و... می پردازند از تاریخ 25/2/96 لغایت 24/3/96 به کارشناسان فضای مجازی در معاونت فرهنگی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ یاد شده، فعالیت کانال ها و گروههای مزبور از نظر این دانشگاه، غیر قانونی تلقی شده و پیامدهای حقوقی آن متوّجه اشخاص خواهد بود و دانشگاه حق پیگیری عدول از ضوابط را برای خود محفوظ خواهد داشت. پیشاپیش از حسن عنایت و حسن قانون مداری شما سپاسگزاریم.

 

به آگاهی اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارمندان محترم دانشگاه می رساند، معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه بر آن است تا به منظور سامان دهی فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به دانشگاهیان عزیز، شبکه های اجتماعی، کانال هاوگروههای فضای مجازی و ... مرتبط با دانشگاه را شناسنامه دار و قانون مند نماید. از این رو، مستدعیست همه عزیزانی که با نام دانشگاه رازی مشغول فعالیت هستند یا در حوزه دانشگاه رازی به تولید فکر، فرهنگ، محتوا و... می پردازند از تاریخ 25/2/96 لغایت 24/3/96 به کارشناسان فضای مجازی در معاونت فرهنگی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ یاد شده، فعالیت کانال ها و گروههای مزبور از نظر این دانشگاه، غیر قانونی تلقی شده و پیامدهای حقوقی آن متوّجه اشخاص خواهد بود و دانشگاه حق پیگیری عدول از ضوابط را برای خود محفوظ خواهد داشت. پیشاپیش از حسن عنایت و حسن قانون مداری شما سپاسگزاریم.