«ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ کارشناسی ارشد 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی، از طریق نشانی ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.19 تا 96.06.22) اقدام فرمایید. نشانی دانلود اطلاعیه و فرم‌های ثبت نام: فرم ثبت نام ارشد 96   نحوه ثبت نام ارشد 96 اطلاعیه ثبت نام ارشد 96 راهنمای ثبت نام ارشد 96              

«ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ کارشناسی ارشد 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی، از طریق نشانی ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.19 تا 96.06.22) اقدام فرمایید.

نشانی دانلود اطلاعیه و فرم‌های ثبت نام: