ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ دکتری 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی ارشد، از طریق نشانی ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.12 تا 96.06.15) اقدام فرمایید. نشانی دانلود اطلاعیه و فرم‌های ثبت نام: http://graduated_office.razi.ac.ir/announcement/ 124  

ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ دکتری 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی ارشد، از طریق نشانی ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.12 تا 96.06.15) اقدام فرمایید.

نشانی دانلود اطلاعیه و فرم‌های ثبت نام:

http://graduated_office.razi.ac.ir/announcement/124