ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما عزیزان، به آگاهی می‌رساند ورودی‌های جدید، برای ثبت نام نیازی به مراجعۀ حضوری به دانشگاه رازی ندارند؛ زیرا ثبت نامِ آنان به‌صورت غیر حضوری و از طریق مراجعه به سامانۀ گلستان دانشگاه رازی به نشانی «http://golestan.razi.ac.ir» و پس از آن ارسال پُستی مدارک انجام خواهد شد. اطّلاعیّۀ ثبت نام که شامل جزئیات، فرم‌ها و زمان‌بندی ثبت نام است، روز یکشنبه 96.06.12 از طریق پورتال دانشگاه و نیز صفحۀ تحصیلات تکمیلی به نشانی ذیل منتشر خواهد شد : http://graduated_office.razi.ac.ir/»  

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما عزیزان، به آگاهی می‌رساند ورودی‌های جدید، برای ثبت نام نیازی به مراجعۀ حضوری به دانشگاه رازی ندارند؛ زیرا ثبت نامِ آنان به‌صورت غیر حضوری و از طریق مراجعه به سامانۀ گلستان دانشگاه رازی به نشانی «http://golestan.razi.ac.ir» و پس از آن ارسال پُستی مدارک انجام خواهد شد. اطّلاعیّۀ ثبت نام که شامل جزئیات، فرم‌ها و زمان‌بندی ثبت نام است، روز یکشنبه 96.06.12 از طریق پورتال دانشگاه و نیز صفحۀ تحصیلات تکمیلی به نشانی ذیل منتشر خواهد شد:

http://graduated_office.razi.ac.ir/»