بدین وسیله به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثار گر می رساند، سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از تاریخ 24تیرماه 96 لغایت 20مردادماه96 فعال و آماده ثبت تقاضای دانشجویان ورودی 95 و ما قبل می باشد.

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثار گر می رساند، سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از تاریخ 24تیرماه 96 لغایت 20مردادماه96 فعال و آماده ثبت تقاضای دانشجویان ورودی 95 و ما قبل می باشد.