بدین وسیله به اطلاع بازنشستگان محترم دانشگاه رازی عضو صندوق بازنشستگی کشوری می رساند جهت اطلاع از فراخوان انتخاب بازنشسته نمونه کشوری و ارائه آثار در نمایشگاه به سایت این سازمان به نشانی :    http://www.cspf.ir   صفحه نخست سایت پایش مراجعه نمایند. لازم به ذکر است مهلت ارسال مدارک تا 96/04/31  می باشد .

بدین وسیله به اطلاع بازنشستگان محترم دانشگاه رازی عضو صندوق بازنشستگی کشوری می رساند جهت اطلاع از فراخوان انتخاب بازنشسته نمونه کشوری و ارائه آثار در نمایشگاه به سایت این سازمان به نشانی:   http://www.cspf.ir  صفحه نخست سایت پایش مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است مهلت ارسال مدارک تا 96/04/31  می باشد.