به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، بامداد امروز شنبه بیست و یکم بهمن ماه، در ساعت 2:30، نشت گاز در اتاقک نگهبانی ورودی اصلی دانشگاه رازی منجر به آتش سوزی شد . بلافاصله، با حضور نیروهای آتش نشانی در محل حادثه، ظرف ده دقیقه آتش سوزی مهار شد . در این حادثه یکی از نگهبانان به دلیل تعجیل و شتاب در خروج از اتاقک نگهبانی، از ناحیه یکی از انگشتان دست مصدوم شد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، بامداد امروز شنبه بیست و یکم بهمن ماه، در ساعت 2:30، نشت گاز در اتاقک نگهبانی ورودی اصلی دانشگاه رازی منجر به آتش سوزی شد.

بلافاصله، با حضور نیروهای آتش نشانی در محل حادثه، ظرف ده دقیقه آتش سوزی مهار شد.

در این حادثه یکی از نگهبانان به دلیل تعجیل و شتاب در خروج از اتاقک نگهبانی، از ناحیه یکی از انگشتان دست مصدوم شد.