به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر قاسم عازمی معاون دانشجویی دانشگاه رازی اعلام کرد خانواده های دانشجویان می توانند از طریق شماره تلفن های ذیل با دانشجویان تماس حاصل نمایند. نام خوابگاه شماره تلفن تماس خوابگاه شهید اشرفی ( پسرانه) 08334277887 خوابگاه شهید مطهری(پسرانه) 08338324898 خوابگاه کوثر(دخترانه) 08334274571 خوابگاه شهید مفتح(دخترانه) 08334242222 و08334242221 خوابگاه شهید بهشتی(دخترانه) 08338246210 و 08338246211 خوابگاه حضرت زینب(س) دخترانه 08338304210      

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر قاسم عازمی معاون دانشجویی دانشگاه رازی اعلام کرد خانواده های دانشجویان می توانند از طریق شماره تلفن های ذیل با دانشجویان تماس حاصل نمایند.

نام خوابگاه

شماره تلفن تماس

خوابگاه شهید اشرفی ( پسرانه)

08334277887

خوابگاه شهید مطهری(پسرانه)

08338324898

خوابگاه کوثر(دخترانه)

08334274571

خوابگاه شهید مفتح(دخترانه)

08334242222 و08334242221

خوابگاه شهید بهشتی(دخترانه)

08338246210 و 08338246211

خوابگاه حضرت زینب(س) دخترانه

08338304210