بدینوسیله به اطلاع می رساند، اردوی زیارتی یک روزه امام زاده محمد درتارخ  پنجشنبه 9/6/96 جهت اعضاء غیر هیئت علمی و روز جمعه 10/6/96 برای اعضاء هیئت علمی برگزار می گردد. از علاقه مندان شرکت در اردوی زیارتی درخواست می گردد جهت ثبت نام در تاریخ های 5 و6 شهریور1396 به ستاد رفاهی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی طبقه همکف اتاق 111مراجعه فرمایند ،ضمنا اولویت با افرادی می باشد که قبلا استفاده نکرده اند .

بدینوسیله به اطلاع می رساند، اردوی زیارتی یک روزه امام زاده محمد درتارخ  پنجشنبه 9/6/96 جهت اعضاء غیر هیئت علمی و روز جمعه 10/6/96 برای اعضاء هیئت علمی برگزار می گردد. از علاقه مندان شرکت در اردوی زیارتی درخواست می گردد جهت ثبت نام در تاریخ های 5 و6 شهریور1396 به ستاد رفاهی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی طبقه همکف اتاق 111مراجعه فرمایند ،ضمنا اولویت با افرادی می باشد که قبلا استفاده نکرده اند .