اعضای هیأت رئیسه دانشگاه رازی

 
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                       رئیس دانشگاه
دکتر علی محمد رشیدی                               معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر علی سلیمی                                        معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر محمد جوشقانی                                   معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر قاسم عازمی                                       معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر عبدالحمید علیزاده                               معاون فرهنگی دانشگاه
دکتر شهاب قاضی                                       رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
دکتر جمال فتح الهی                                   مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه