اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                           رئیس دانشگاه
حجت الاسلام  والمسلمین محسن قلندری           عضو شورای دانشگاه
دکتر جمال فتح اللهی                                            معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر سید محمد باقر نجفی                                   معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر علی سلیمی                                               معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر علی اکبر محسنی                                       معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر قاسم عازمی                                               معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر علیرضا معرفت                                             مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
دکتر فهیمه جلالی                                                رئیس دانشکده شیمی
دکتر عبدالعلی چاله چاله                                       رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر بهرام یوسفی                                              رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر فرهاد دانش نیا                                            رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه                                مسئول راه اندازی دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر ایوب تعاونی گیلان                                        مسئول راه اندازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر عبدالرضا نادریفر                                           سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر مجتبی بیگلری                                             رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر کیوان امینی                                                رئیس دانشکده علوم

دکتر محسن حیاتی                                            رئیس دانشکده فنی مهندسی

دکتر شهاب قاضی                                             رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر جهانگیر خزایی                                          سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی                                                رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                     عضو شورای دانشگاه
دکتر سیدسیاوش مدائنی                                    عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده                                          عضو شورای دانشگاه
دکتر سهراب دل انگیزان                                     عضو شورای دانشگاه