اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                        رئیس دانشگاه
دکتر علی محمد رشیدی                                   معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر محمد جوشقانی                                        معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر علی سلیمی                                             معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر عبدالحمید علیزاده                                  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر قاسم عازمی                                             معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر جمال فتح الهی                                         مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
دکتر محسن ایراندوست                                     رئیس دانشکده شیمی
دکتر علی اصغر مقدم                                         رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر بهرام یوسفی                                             رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر فرهاد دانش نیا                                          رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه                                  مسئول راه اندازی دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر امیرهوشنگ اخویسی                                 مسئول راه اندازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر عبدالرضا نادریفر                                        سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر وحید سبزیانپور                                         رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر رستم مرادیان                                            رئیس دانشکده علوم
 

دکتر محسن حیاتی                                            رئیس دانشکده فنی مهندسی

دکتر شهاب قاضی                                             رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر جهانگیر خزایی                                          سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی                                                رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                     عضو شورای دانشگاه
حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مختاری            عضو شورای دانشگاه
دکتر سیدسیاوش مدائنی                                    عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده                                          عضو شورای دانشگاه
دکتر سهراب دل انگیزان                                     عضو شورای دانشگاه